Katastrofen er nu! Klassisk avantgarde ved Elmer The Dane

 

Poster for the exhibition Katastrofen er nu! Klassisk avantgarde ved Elmer The Dane

 

In English below

 

Den mangefacetterede kunstscene vi i dag tager for givet, har sin oprindelse i avantgardismen, hvis hovedværk, Marcel Duchamps (1887 – 1968) ”Fontæne”, et pissoir lagt ned på en sokkel, debuterede for godt 100 år siden. Med avantgardismen brød kunsten ikke kun ud af billedrammen, men også alle andre kategoriseringer, og flettede sig helt ind i hverdagslivet. Avantgardisternes vision var at skabe en bedre verden ved at brede kunsten ud i flest mulige sammenhænge. En tanke som kulminerede i en opfattelse om, at hvad som helst i princippet kan være kunst, hvis kunstneren og andre kompetencer omkring værket hævder det. Derfor kan et pissoir også fungere som et udstillingsobjekt.

Således bliver ingen i dag overrasket over, at man kan få kunst på recept, eller at kunst skal fremme værdier som diversitet, inklusion og klimabevidsthed.

Sommeren 2024 tager kunstneren Elmer, The Dane publikum med indenfor i den avantgardistiske side af samtidskunsten, tilbage til dens oprindelse.

Selv om det lyder fredfyldt, at kunsten trænger ind i flere livssammenhænge, skaber det også intens debat.

Da avantgardismen bragte kunsten ud i samfundet, førte den i høj grad også politikken ind i kunstlivet. Dermed kommer kunsten til at lægge scene til de politiske og ideologiske slagsmål i samtiden. Ligesom en kontrastvæske blotlægger kunsten menneskers forskellige verdenssyn. Også dette mener Elmer nødvendiggør, at man vender tilbage til udgangspunktet, og erindrer, hvor man kom fra.

Det seneste århundrede kan ligne en uafbrudt triumf for avantgarden. Men derfor lever den ikke nødvendigvis et ukompliceret liv. Dens sarkasmer og skæve vinkler kan affejes som ”partindlæg i debat” og beskyldes for slet ikke at være kunst; dens humor kan fremstå som nihilistisk; og dens flertydighed bliver typisk forenklet og forfladiget i ekstrem grad.

Med udstillingen ”Klassisk Avantgarde” udfordrer Elmer ”Den blinde tro på digitaliseringens fremskridt for enhver pris, og den nye veluddannede middelklasse af forskere i alting, som laver leveregler for sundhed, identitet og kultur; som har skabt et massivt enigt fællesskab af eksperter, der fortæller os hvad vi skal gøre, og ligesom studieværterne i ”Go morgen” og ”Go aften” Danmark, styrer tidsånden, med forbud og lovændringer, ”safe space” og ”cancel culture”.

Gennem nedslag i tidligere og nutidige værker folder Elmer kernen ud i den klassiske avantgarde, både aristokratisk og demokratisk af natur, som han har levet med den i sin praksis som kunstner og underviser.

”Alle kan virkelig lave det. Det er klasseløst. Det ikke egen formåen, men ”Ideen an sich” der har ansvaret for det færdige maleri. Du kan selv. KONCEPTKUNST. Og i Elmers tilfælde: Ironisk distance. Alvor gennemstrømmet af humor.”

Publikum vil opleve et udstillingsrum, hvor Elmers praksis migrerer mellem forskellige metoder og tematikker, altid med det samme enkle mål, at nå ind til kernen i noget. Kunsten er en adkomst til erkendelse, en måde at se tingene uforfalsket. Som han siger i en samtale i udstillingens katalog:

“Kunst i traditionel forstand kan faktisk være lige meget.

At lave ting godt er ikke relevant længere. Kvalitet er irrelevant. Muligheden for at det kun er en fiks idé er til stede.”

Men alligevel bliver du ved?

“Det er meningsfuldt at kommentere på samtiden. Du er nødt til at sige det går ikke, eller stille spørgsmål. Kommentarerne er de sidste ting jeg har lavet. Løbet er kørt, ikke.
Man kan faktisk kun kommunikere på den her måde. Fordi vi taler til hinanden og ikke med hinanden i en konsensus-kultur.

Alt det menneskelige vil ende under jorden. Alt det digitale er på overfladen.

Den digitale verden snakker sammen. Det ligner en katastrofe. Det er bare som det er.
Og alle synes det er vigtigt. Det er ikke noget man lægger mærke til. Jeg har ingen dommedag. Dommedag er der nu. Katastrofen er nu. Det er det. Du lever midt i katastrofen.”

 

-*-

The multifaceted art scene we take for granted today has its origins in the avant-garde, whose masterpiece, Marcel Duchamp’s (1887 – 1968) “Fountain”, a urinal placed on a plinth, debuted over 100 years ago. With avant-gardism, art not only broke out of the picture frame, but also all other categorisations, and wove itself into everyday life. The vision of the avant-garde was to create a better world by spreading art in as many contexts as possible. An idea that culminated in the belief that, in principle, anything can be art if the artist and other competences around the work claim it. Therefore, a urinal can also function as an exhibition object.

No one is surprised today that art is available on prescription or that art should promote values such as diversity, inclusion and climate awareness.

In the summer of 2024, artist Elmer, The Dane takes the audience inside the avant-garde side of contemporary art, back to its origins.

While it sounds peaceful that art is penetrating most contexts of life, it also creates intense debate.

When the avant-garde brought art into society, it also brought politics into the art world to a large extent. In this way, art sets the stage for the political and ideological battles of our time. Like a contrasting fluid, art exposes people’s different worldviews. Elmer also believes that this makes it necessary to return to the starting point and remember where you came from.

The last century may seem like an uninterrupted triumph for the avant-garde. But that doesn’t necessarily mean it leads an uncomplicated life. Its sarcasm and oblique angles can be dismissed as “partisan debate” and accused of not being art at all; its humour can appear nihilistic; and its ambiguity is typically simplified and flattened to an extreme degree.

With the exhibition “Classical Avant-garde” Elmer challenges “The blind faith in the progress of digitalisation at all costs, and the new well-educated middle class of scientists in everything, who make rules for health, identity and culture; who have created a massive unanimous community of experts who tell us what to do, and like the hosts of “Go morgen” and “Go aften” Denmark, control the zeitgeist, with bans and law changes, “safe space” and “cancel culture”.

By looking at past and present works, Elmer unfolds the core of the classic avant-garde, both aristocratic and democratic in nature, as he has lived with it in his practice as an artist and teacher.

“Anyone can really make it. It’s classless. It’s not your own ability, but “Ideen an sich” that is responsible for the finished painting. You can do it yourself. CONCEPT ART. And in Elmer’s case: Ironic distance. Seriousness infused with humour.”


The audience will experience an exhibition space where Elmer’s practice migrates between different methods and themes, always with the same simple goal, to get to the core of something. Art is an access to realisation, a way of seeing things unadulterated. As he says in a conversation in the exhibition catalogue:


“Art in the traditional sense doesn’t really matter.

Making things well is not relevant anymore. Quality is irrelevant. The possibility that it’s just a fancy idea is present.”

But still you keep going?

“It’s meaningful to comment on the present. You have to say it doesn’t work or ask questions. The comments are the last things I’ve done. The race is over, right.
You can only really communicate this way. Because we talk to each other and not with each other in a consensus culture.

Everything human will end up underground. Everything digital is on the surface.

The digital world is talking to each other. It looks like a disaster. It’s just the way it is.
And everyone thinks it’s important. It’s not something you notice. I don’t have an idea of a future apocalypse. The apocalypse is now. That’s what it is. You live in the middle of the disaster.”

 

'Kommentar' af Elmer the Dane. Læsø Kunsthal 2024

Picture: “Once you’re red, the damage is done”. Logo: The Socialist People’s Party

'Kommentar' af Elmer the Dane. Læsø Kunsthal 2024

“Rent a family. The Elmer family is an ideal combination of a nice family life and a unique environment. Rent a family and choose the place you always dreamt about. A family house / huge top floor apartment / cosy farm. Everything fully equipped. Or rent a family to your home. Rent a family and plan your own weekend stay. For example going to a restaurant / siness at home / car trip. Rent a family for a one day visit. Giong to Tivoli / birthday / shopping. All Elmer families are equipped with comprehensive video equipment. The Elmer Families”

'Cut-up konkret' af Elmer The Dane, Læsø Kunsthal 2024

“Cut-up concrete”

 

Cut-up konkret af Elmer The Dane. Læsø Kunsthal 2024

“Hot dog stand”

'Kommentar' af Elmer the Dane. Læsø Kunsthal 2024

“Of course the art is elitist, but the people exists”

'Kommentar' af Elmer the Dane. Læsø Kunsthal 2024

“Empathy / Please give me a break”. In the picture: “I can see it in their eyes that they are suffering”

 

'Kommentar', Elmer the Dane. Læsø Kunsthal 2024

“The disaster is now”

Forsommerudstillingen 2023

 

Plakat for Læsø Kunsthals forsommerudstilling 2023

Læsø Kunsthal åbner sæsonen med en udstilling baseret på kunsthallens egen samling. Værker af Marc Chagall, Jørgen Haugen Sørensen, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Hartmut Stockter og Erik Sparre indgår i dialogiske relationer; Jorns liv på Læsø, Kirkebys skulpturelle arbejde og den endelige forklaring på såkaldt “cancel culture” i kunstlivet har deres egne sektioner.

Udstillingen vises fra 9/6 til 4/7.

Særudstilling: Picasso, Chagall, Klimt, Dalí m.fl.

I foråret 2019 modtog Læsø Kunsthal en donation på over 170 indrammede, grafiske værker fra professor og kunsthandler Henry Dyson (2. December 1949 – 30. Juni 2019). Henry Dyson opholdt sig regelmæssigt på Læsø gennem næsten 40 år, og etablerede i 2007 Galleri International på hans ejendom på Præstevejen.

Samlingen består for det meste af tematiske serier med udgangspunkt i litterære klassikere, især Dantes “Den guddommelige komedie”. Udført af kunstnere der udgør ca. det halve af en liste med de ti mest betydningsfulde i verden. I fremtiden skal de præsenteres flere forskellige steder på Læsø. I en egen afdeling i kunsthallen, i skolen, kommunehuset og andre offentlige rum. 

I efterårsferien er der således en unik chance til at se hele donationen på ét sted.

Udstillingen “Dysondonationen” åbner mandag den 14. oktober kl. 13:00 og slutter lørdag den 19. oktober kl. 15:00.

Åbningstiderne er:

14/10: 13 – 16:30

15/10: 11 – 14:30

16/10: 11 – 14:30

17/10: 11 – 14:30

18/10: 11 – 14:30

19/10: 11 – 15:00

 

Medvirkende kunstnere:

 

Pablo Picasso

Marc Chagall

Salvador Dalí

Gustav Klimt

Per Kirkeby

Francis Bacon

 

 

Salvador Dalí print

Salvador Dalí, “Dante Inferno 2/9”

 

 

 

 

Luca Berti: Læsø i det 21. århundrede

Luca Berti udstillede i Læsø Kunsthal sommeren 2012. Kunsthallen formidler hans håndlavede fotografier fra Læsø, og den medfølgende bog, Læsø i det 21. århundrede.

 

Luca_Berti

 

DKK 198,- + forsendelse

Reproduktion og salg af bronzeskulpturer

Tyr nr. ES 1. Erik Sparre

Læsø Kunsthals faste samling består af knap 30 skulpturer i jern skabt af kunstner-smeden Erik Sparre (1936-2008). Samlingen blev erhvervet af Jon Eirik Lundberg fra Erik Sparres familie i 2008, efter kunstnerens død samme år. Det meste af samlingen er siden doneret til DSI Læsø Kunsthal, og udgør institutionens grundkapital.

Erik Sparres livsværk har været udstillet på Læsø siden påsken 2009, og med tiden har mange ønsket at købe værkerne. Da dette ikke er muligt, tilbyder Læsø Kunsthal reproduktioner af fire af skulpturerne i massiv bronze. Her kan du se hvilke de er, og hvad de koster.

Skulpturerne bliver produceret i lukkede serier hos Skulpturstøberiet i Svendborg. Alle detaljer i overfladen overføres til bronzen.

Præmie-tyren. The winning bull. Str. ca. 25 x 8 x 6 cm. Vægt / weight: ca. 3 kilo. Pris: DKK 10.000 + 25% moms

Tidlig tyrefigur. Early bull sculpture. Str. 10 x 7 x 4 cm. Vægt / weight: ca. 1,5 kilo. Pris: DKK 9.500 + 25% moms.

Elefant. Elephant. Str. / size: ca. 17 x 10 x 5 cm. Vægt / weight: ca. 3,5 kilo. Pris: DKK 10.000 + 25% moms

Kristusfigur. Christ sculpture. Str. / size: 30 x 15 x 4 cm. Vægt / weight: ca. 2 kilo. Leveres monteret på træplade. Pris: 14.000 + 25% moms

Hver figur bliver nummereret og har et eget certifikat. Der fremstilles max. 20 af hver figur.

Priserne er ex. fragt.

Leveringstid: Ca. 5 – 6 uger.

Sokkel i egetræ eller bronze kan bestilles. Fra DKK 600 – 2.500 + moms.

SPONSORTILBUD

Ved bestilling af alle fire figurer er den samlede pris 40.000 + moms. Sokler bestilles oveni. Sponsorer får deres navn eller logo på kunsthallens hjemmesider.

Bestilling: jel ( at ) laesoekunsthal ( dot ) com eller tlf. (+45) 30 14 22 21

 

17. juli 2013: Fernisering Luca Berti

“Fortællinger fra landet; Læsø i det 21. århundrede”

Fotografiudstilling. Luca Bertis billeder indgår i Læsø Kunsthals faste samling.
Bogudgivelse i samarbejde med Læsø Museumsforenings Publikationsfond, Læsø Museum og Frilandsmuseet.

Fernisering: 17. juli kl. 17.00

Fast samling: Erik Sparre (1936 – 2008)

 

Fast samling: Erik Sparre (1936 – 2008)

All season: Our permanent collection of the works of Erik Sparre (1936-2008)

 

Erik Sparre var en klejnsmed og skulptør på Læsø fra 1966 til sin død i 2008. Hans produktion begyndte i 1972 og sluttede i 2006. Han nægtede at udstille, at sælge eller producere på bestilling. De mest komplette værker forærede han til venner og familie. Af samme grund er den hele samling delt i to: 50% befinder sig til enhver tid på Læsø, i Læsø Kunsthals udstilling; den anden halvdel er spredt verden over. Læsø Kunsthal kender til ca. 20 værker i Danmark, som en gang i mellem bliver indlånt til udstillingen. Derudover skal der findes skulpturer i Grækenland og Australien. Alle kendte værker er siden 2012 samlet i kataloget “Erik Sparre – Den Hemmelighedsfulde Mester”, produceret og udgivet af Jon Eirik Lundberg, Læsø Kunsthal, juli 2012.

Erik Sparre was educated a blacksmith, but worked in secrecy as an artist for 40 years on Laesoe. Laesoe Art Hall purched app. 50% of the entire work after Sparre’s death in 2008. The rest of the works are spread around Denmark, and some of these are madde accessible for our exhibitions every summer. Four pieces are also reproduced in bronze, and can be purchased.

Read More